Książki dla dzieci i młodzieży, malowanki

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa LITERKA

z dn. 25.12.2014

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego W.E. „LITERKA”;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem wydawnictwoliterka.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wydawnictwem Edukacyjnym „Literka” Grzegorz Brzóska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);;
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem wydawnictwoliterka.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem , o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem wydawnictwoliterka.pl , prowadzony jest przez Wydawnictwo Edukacyjne „Literka” Grzegorz Brzóska, ul. Śląska 322D, 32-080 Zabierzów, NIP: 944-180-23-54.

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wydawnictwoliterka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.6 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.7 Klienci posiadają możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. 

2.8 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.9 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.10 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami , Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.11 Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, klient oświadcza że:

a) informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,;

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez Wydawnictwo Edukacyjne Literka z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Śląskiej 322D w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień  oraz - w przypadku złożenia stosownego oświadczenia - na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych od Wydawnictwa Edukacyjnego Literka.

2.12.    Dane osobowe podane w procesie rejestracji  są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.  Wydawnictwo Edukacyjne Literka z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Śląskiej 322D jest administratorem ww. danych osobowych.

2.13.    Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia swoich danych z bazy danych Wydawnictwa Edukacyjnego Literka

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową wydawnictwoliterka.pl , dokonać wyboru książek , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie  podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam” .

3.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawnictwem Edukacyjnym „Literka” Grzegorz Brzóska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

3.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. 

3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

IV. Ceny i metody płatności

 

4.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki. 

4.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Credit Agricole Bank Polska S.A.

44 1940 1076 3055 7808 0000 0000

b) płatnością w systemie: transferuj.pl

c) gotówką przy odbiorze towaru ( za pobraniem)

 

 

V. Dostawa

 

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez Pocztę Polską. Koszty dostawy wynoszą 18 zł dla Zamówień o wartości poniżej 200 zł. Zamówienia o wartości powyżej 200 zł wysyłamy na koszt własny. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wydawnictwoliterka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

6.1 Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, którego wzór znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy wysyłać na adres: W.E. „Literka”, ul. Śląska 322D, 32-080 Zabierzów. 

6.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres: W.E. „Literka” ul. Śląska 322D, 32-080 Zabierzów. 

6.4 Towar zwracany przez Klienta powinien być kompletny, zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

6.5 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

6.6 W przypadku otrzymania zwrotu opłaconego już Towaru, w ciągu 14 dni Sklep zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy).

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów.

 

7.1 Sklep jest zobowiązany do wydania Towaru bez wad

7.2 W przypadku stwierdzenia wady Towaru  Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych oraz z uprawnień przysługujących mu  z tytułu rękojmi. Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji.

7.3 Reklamacje należy kierować na adres biuro@wydawnictwoliterka.pl .

7.4  Wydawnictwo Edukacyjne „Literka” Grzegorz Brzóska zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

8.1 Wydawnictwo Edukacyjne „Literka” Grzegorz Brzóska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo Edukacyjne „Literka” Grzegorz Brzóska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Śląska 322D, 32-080 Zabierzów lub mailowo pod adres biuro@wydawnictwoliterka.pl .

8.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

8.5 Wydawnictwo Edukacyjne „Literka” Grzegorz Brzóska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Edukacyjnym „Literka” Grzegorz Brzóska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Edukacyjnym „Literka” Grzegorz Brzóska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa Edukacyjnego „Literka” Grzegorz Brzóska.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.4 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać do Adresata tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

Adresat:  W.E. „Literka” ul. Śląska 322D, 32-080 Zabierzów.

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................
Data zawarcia umowy:.........................................................
Data odebrania Towaru przez Konsumenta ........................................................
Imię i nazwisko Konsumenta:.............................................
Adres Konsumenta:.......................................................

Data:........................................................................
Podpis konsumenta:......................................................